ONS PEDAGOGISCH PROJECT

Het doel van onze school is meer dan lesgeven alleen. Selam College wil inzetten op een zo groot mogelijke leerwinst in combinatie met een maximale persoonlijke ontplooiing van elk kind.

Om dit te bereiken hebben we voor onszelf 4 hoofddoelen vooropgesteld. Zo gaan we niet enkel inzetten op onze lessen, maar komen er ook andere opvoedings- en vormingselementen in onze schoolse samenleving (onze eigen mini-maatschappij) aan bod.

1.    In onze school voelen leerlingen zich thuis.

Onze school erkent kinderen ongeacht hun achtergrond. We willen iedereen welkom heten; het enige waar ze zich moeten aan houden is de wil om positief met elkaar te willen omgaan zonder hierbij hun identiteit te verliezen. Het aanmoedigen en versterken van ieders eigen cultuur en religie staat centraal in onze werking. We dagen onze jongeren uit om na te denken over hoe ze hun achtergrond niet als struikelblok, maar als een positieve bijdrage in onze samenleving kunnen gebruiken. Ze gaan hun eigen grenzen verleggen door een kritische houding aan te nemen tegenover hun eigen functioneren.

Op deze manier willen wij het positieve uit een multiculturele samenleving (zoals deze zich vandaag de dag in Genk vormt) belichten. Eveneens brengt dit ook mee dat jongeren zich thuis voelen op school en zich dus niet enkel op schools vlak, maar ook op cultureel vlak volledig ontplooien. Diversiteit impliceert immers dat we verschillend kunnen en mogen zijn.

Hierbij aansluitend willen we ook werken aan het zelfvertrouwen van onze leerlingen. De leerling durft zich zowel als individu als in groep te uiten, want enkel zo is het mogelijk dat elk kind het beste in zichzelf naar boven kan halen en op alle vlakken optimaal kan presteren.

Tenslotte willen we onze leerlingen betrekken bij het reilen en zeilen van onze school. We willen hen ook een stem geven en betrekken bij het ‘hele schoolgebeuren’. We willen hen daadwerkelijk laten meedenken over de kwaliteit van onze school. Elke klas heeft de mogelijkheid om via een klasverantwoordelijke ergernissen, bedenkingen of leuke ervaringen door te geven aan de directie. Zo leren ze al van in de school hoe ze op een positieve manier in dialoog kunnen gaan en meewerken in een democratische omgeving.

2.     In onze school zijn ouders educatieve partners.

Voor Selam college zijn de ouders de belangrijkste partners om onze doelstellingen te realiseren. We gaan op verschillende wijze in contact trachten te komen met de ouders. Zo voorzien we huisbezoeken, bijscholingen en organiseren we jaarlijks twee ouderplatforms. We proberen niet enkel zelf in contact te blijven met de ouders, maar ook het contact tussen de ouders onderling toe te juichen. Zo blijft iedereen optimaal betrokken bij het onderwijsgebeuren, wat voor de jongeren een grote stimulans is.

Huisbezoeken

We gaan de oudercontacten niet elimineren, maar wel tot het minimum herleiden.  In de plaats hiervan gaan we het op een heel andere manier organiseren en voor elke leerling individuele opvolging voorzien. De klasleerkracht gaat minimum 1x per schooljaar bij elke leerling op huisbezoek, op deze manier gaat de scheiding tussen school en thuis ook weer een beetje meer verkleind worden en lopen deze mooi in elkaar over.

Bijscholingen

In onze school is het niet enkel aan ons bestuur of personeel om op bijscholing te gaan, maar trachten we ook de ouders te motiveren om zich te laten bijscholen. Dit in een zeer uitgebreide waaier van onderwerpen en steeds zonder verplichtingen. Daarnaast zullen er lezingen gegeven worden door externen die de ouders kunnen helpen bij het begeleiden van hun kinderen wanneer zij te kampen hebben met leerstoornissen (faalangst, studeerproblemen, dyscalculie,…), maar dit kan ook gaan over opvoeding in het algemeen (vb: omgaan met schoolmoeheid, hoe omgaan met ruzie in huis (over broers en zussen) ,… ).
Verder gaan wij de ouders ook de mogelijkheid geven om de leerstof die hun kind onderwezen krijgt in de school ook zelf te bestuderen. Ouders mogen vrijwillig een huiswerkbegeleiding bijwonen of kunnen zelf een infomoment aanvragen. Zo trachten wij als school de begeleiding van onze kinderen te optimaliseren zonder dat we hiervoor een andere partij moeten betrekken. We willen niet dat ouders nog extra kosten hebben aan bijlessen buiten de school.

Ouderplatform

Om de stem van de ouders te horen, worden er jaarlijks twee ouderplatforms georganiseerd. Hier krijgen de ouders de kans om samen met het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten en eventuele partners van buitenaf in dialoog te gaan om zo een nauwe samenwerking tussen alle organen te verzekeren. Op deze momenten willen we alles bespreekbaar maken. Er zal rekening gehouden worden met alle wensen en voorstellen die hieruit verder vloeien zolang dit geen afbreuk doet aan ons pedagogisch project.

3.   In onze school hebben we een sterk taalbeleid.

Selam college staat voor een sterk taalbeleid. Onze lessen worden gegeven in het Nederlands, maar daar blijft het niet bij. We gaan tijdens onze uren ‘remediëring’ en ‘verdieping’, extra lessen Nederlands voorzien om zo te werken aan een perfecte beheersing ervan.  Hierbij aansluitend voorzien we posterprojecten, leesgroepen, toneelstukken, voordrachten en zoveel meer in het SCG.

Het welbevinden van de leerling staat centraal. De moedertaal van elk individu mag niet verloochend worden. Het behoort namelijk tot elk van hen. Als een leerling de moedertaal gebruikt in de school zullen we niet meteen gaan straffen. Wel gaan we op zoek naar de oorzaak hiervan. Door het maken van een terugkoppeling naar het Nederlands gaan we er als school samen aan werken dat de leerling in de toekomst zich wel perfect in het Nederlands kan verwoorden: een progressief proces naar succes.

4.   In onze school doen we aan levensecht leren.

Wij zijn van mening dat onze leerlingen de leerstof beter begrijpen als ze het nut ervan inzien. We willen geen leerlingen creëren die goed zijn in het vanbuiten leren van hun leerstof, maar leerlingen die ook begrijpen wat ze “vanbuiten leren”.
Om dit te bekomen gaan we de theorie steeds linken met de praktijk. Weg met de dagdagelijkse lessen. Op onze school trekken we er regelmatig op uit of switchen we de leerkracht door een externe partner. Zo blijft het voor iedereen leuk om te leren. Op deze manier gaan leerlingen een beter zicht hebben waarom ze bepaalde leerstof moeten verwerven.

Daarbuiten werken we zoveel mogelijk aan onderwijs op maat van de leerling. Enkel wanneer lessen gegeven worden op het niveau van de leerling zelf en op het door hen aangegeven tempo kunnen er positieve vorderingen plaatsvinden. Schoolmoeheid gaat vermeden worden en de slaagkansen gaan stijgen.

Qua opbouw en werking van onze lessen en in overeenstemming met ons pedagogisch project willen we ook graag volgende aspecten meedelen:

  • Er worden gescheiden sportactiviteiten voorzien. Zo houden wij rekening met de gevoeligheden tussen jongens en meisjes.
  • Doorheen het schooljaar gaan er enkele themaweken plaatsvinden: Tijdens deze weken kan het zijn dat het lessenrooster even niet telt. Er worden verschillende thema’s belicht binnen de hele school.
  • Voor de leerlingen die dat wensen, organiseert de school huiswerkbegeleiding/studiebegeleiding. Waar nodig worden studievaardigheden aangeleerd of wordt er bijles gegeven in kernvakken.
  • Nadat het niveau van de leerling is onderzocht door middel van toetsen, observaties, wordt binnen de klas op verschillende niveaus gewerkt. Er vindt differentiatie plaats op inhoud en tempo.

Naast deze 4 pijlers zijn respect, solidariteit en actief burgerschap de basiswaarden van onze school. We hebben nog enkele belangrijke onderwerpen die we niet uit het oog willen verliezen en doorheen het schooljaar verder willen uitwerken. Meer bepaald:

  • Alternatieve beproefde evaluatiemethoden
  • Intensieve opvolging studietraject leerling
  • Groene en gezonde school

Onze school voldoet aan de eisen die de wetgever voor het onderwijs stelt. Zowel het schoolbestuur als de directie zien er streng op toe dat de eindtermen behaald worden.

Selam College Genk
Kerkstraat 1
3600 Genk
Lectio vzw
Kerkstraat 1, 3600 Genk
IBAN: BE77 7350 5183 2542
BIC: KREDBEBB
Bank: KBC Bank
CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.