PERSBERICHT SELAM COLLEGE GENK

Met dit schrijven willen wij enkele kanttekeningen plaatsen bij de recente berichtgeving over onze school.

Selam College Genk (SCG)

SCG start volgend schooljaar (2019-2020) met het eerste leerjaar A en B van de eerste graad van het secundair onderwijs. De erkenningsaanvraag werd conform de wettelijke voorschriften ingediend en is onderworpen aan strenge criteria van de onderwijsinspectie. Tijdens de erkenningsprocedure plegen wij overleg met zowel het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming als de lokale overheden.

Geen Koranschool

SCG is geen islam- of Koranschool. In onze school zijn dezelfde sleutelcompetenties, eindtermen en ontwikkelingsdoelen van toepassing als in andere scholen en krijgen de leerlingen niet meer levensbeschouwing dan in andere Vlaamse onderwijsinstellingen. In SCG zijn alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, etniciteit of geloofsovertuiging, welkom. Wij zijn een vrije, pluralistische school en bieden naast het vak islamitische godsdienst ook het vak eigen cultuur en religie aan. Volgens het beginsel van vrijheid van onderwijs in de Grondwet, kunnen in België joodse, christelijke en islamitische onderwijsinrichtingen opgericht worden. Dit maakt de heisa over de opening van een vermeende islamschool des te treuriger.

Naamkeuze

De naam van onze school betekent in het Nederlands ‘vrede’. Met deze naamkeuze willen wij het belang van vreedzaam naast elkaar leven in een diverse samenleving onderstrepen. Onze leerlingen klaarstomen voor de steeds multicultureler wordende maatschappij is, naast het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs, ongetwijfeld één van onze belangrijkste kerntaken.

Lectio vzw

Lectio vzw is het schoolbestuur van SCG. De vzw, opgericht conform de wettelijke voorschriften, is onderhevig aan financiële inspectie en bestaat uit een team van gemotiveerde burgers, ouders en leerkrachten met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Lectio vzw is een vereniging met een autonome rechtspersoonlijkheid en heeft geen verbinding met andere genootschappen. De oprichters kunnen evenwel lid zijn van andere wettelijke verenigingen.

Staatsveiligheid

De onderwijsinspectie heeft de Staatsveiligheid gevraagd onze vzw te onderzoeken. Onze vereniging staat te allen tijde open voor elke vorm van onderzoek, controle en keuring. Om die reden hebben wij na de mediastorm van de vorige maanden op eigen initiatief op 21/05/2019 via mail de Staatsveiligheid uitgenodigd naar onze school en onze volledige medewerking aan een eventuele screening toegezegd. Als onderwijsinstelling ligt de veiligheid van de staat ons vanzelfsprekend nauw aan het hart.

Lokaal overleg

Lectio vzw hecht veel belang aan de goede samenwerking met de lokale actoren. Meteen na de oprichting van onze vzw (februari 2019) is er contact geweest met de burgemeester van Genk. Wegens de verkiezingsdrukte is dit contact onderbroken. Inmiddels is er een goede communicatie met de burgemeester en zijn kabinet.

Evenals met mevrouw Zuhal Demir (N-VA) werd begin april 2019 een kennismakingsgesprek aangevraagd. Wij zagen dit gesprek als een kans om vooroordelen af te leggen. Helaas was het antwoord negatief. Ons aanbod tot gesprek blijft onverminderd van kracht.

Betreuren

Binnen dit geschetste kader betreuren wij de eenzijdige berichtgeving van sommige media en de haatcampagne van extremistische milieus tegen onze school.

Hoogachtend,

Het schoolbestuur

Selam College Genk
Kerkstraat 1
3600 Genk
Lectio vzw
Kerkstraat 1, 3600 Genk
IBAN: BE77 7350 5183 2542
BIC: KREDBEBB
Bank: KBC Bank
CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.